Dit reglement is tot stand gekomen te
Mierlo-Hout op 24 februari 2008.

Art 1

De vereniging draagt de naam Tourclub Mierlo-Hout, zij is opgericht op 23 januari 1986
en is gevestigd te Mierlo-Hout.

Art 2

De vereniging heeft als doelstelling, het beoefenen, evenals het bevorderen van het
toerfietsen in al haar verschijningsvormen.

Art 3

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december van dat zelfde jaar.

Art 4

Lid van de vereniging zijn zij, die zich als lid van de vereniging hebben aangemeld en die
door het bestuur zijn toegelaten. Leden dienen minimaal de leeftijd van 14 jaar bereikt te
hebben.

Art 5

Iedere gastrijder is gerechtigd aan twee ritten per seizoen deel te nemen, alvorens te
beslissen over zijn/haar aanmelding tot lid.

Art 6

De contributie dient elk jaar voor 1 maart te zijn voldaan, dan wel overgemaakt te zijn
op de bankrekening van de vereniging.
De contributie bestaat uit een NTFU-deel en een verenigings-deel. Tezamen vormen
zij de contributie. Opzegging dient te geschieden voor 1 december voorafgaand aan het
nieuwe contributiejaar.

Art 7

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt (bijvoorbeeld door
opzegging) dan blijft de jaarlijkse contributie in zijn geheel verschuldigd.

Art 8

De administratieve bescheiden van de bezittingen van de vereniging berusten bij de penningmeester.

Art 9

Het is voor alle leden verplicht te rijden volgens de geldende verkeersregels.

Art 10

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid i.g. de wet, geen
aansprakelijkheid voor ongevallen of letsels van welke aard dan ook, aan één of meer
leden als gevolg van diefstal, verlies of op andere wijze toegebrachte beschadigingen.

Art 11

Ieder lid is verplicht te rijden in de door de vereniging voorgeschreven kleding en hij/zij
is tevens verplicht een deugdelijk valhelm te dragen.

Art 12

In alle gevallen waarin dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur van
Tourclub Mierlo-Hout.